Voortgangsbericht Bestuurlijke Toekomst Vahon

Stand van zaken overdrachtstraject (18 mei 2021)

In januari 2020 hebben de ouders, en al eerder het personeel, van de Vahonschool hun vertrouwen uitgesproken in de voorgenomen bestuurlijke overdracht van de Vahonschool aan Lucas Onderwijs. Daarna is met een positief advies van de MR op 24 april 2020 de intentieverklaring tussen beide besturen getekend. Op verzoek en in opdracht van Lucas Onderwijs zijn onderzoeken gestart door Price Waterhouse Coopers (PWC) naar de financiën en door Bureau Berenschot naar de onderwijskwaliteit en de schoolcultuur. Ook vond in december 2020 het herhalingsonderzoek plaats door de Inspectie van het onderwijs. Over de resultaten van dit onderzoek heeft u In een eerdere nieuwsbrief van de directie van de school informatie ontvangen. Hieronder geven we de hoofdconclusies van de onderzoeken weer. Daarna zullen we de stand van zaken voor wat betreft het overdrachtstraject weergeven.

Onderzoek door PWC:
PWC heeft zich voornamelijk gericht op de financiën, de organisatiestructuur van de school en de Stichting Leerlingenvervoer. De hoofdconclusie (juni 2020) is dat de financiën van de school op orde zijn en dat er verder geen onoverkomelijke problemen zijn die de overdracht van onze school naar Lucas Onderwijs in de weg staan.

Onderzoek door Bureau Berenschot:
Eind april 2021 heeft Bureau Berenschot het onderzoek naar de onderwijskwaliteit en de schoolcultuur afgerond. Het onderzoeksrapport bevindt zich momenteel in een afrondende fase. Belangrijk voor nu is de constatering van beide besturen dat de voorlopige bevindingen die naar voren komen uit dit rapport het overdrachtsproces niet belemmeren.

Herhalingsonderzoek door de Inspectie van het Onderwijs:
In december 2020 heeft de Inspectie een herhalingsonderzoek verricht naar de kwaliteit van het onderwijs. De hoofdconclusie van de Inspectie is dat er goede stappen zijn gezet en de school op de goede weg is. Het rapport van de Inspectie kunt u vinden op zowel onze website als die van de Inspectie. In het najaar van 2021 zal de Inspectie nog verder onderzoek doen naar vier indicatoren die als ‘onvoldoende’ dan wel als ‘voor verbetering vatbaar’ zijn beoordeeld.

Voortgang overdrachtstraject:
De gesprekken tussen Stichting VAHON en Stichting Lucas Onderwijs zijn in alle openheid en in een goede sfeer verlopen. De uitgevoerde onderzoeken zijn besproken, er zijn stukken uitgewisseld en besproken die betrekking hebben op de Identiteit van de school en de Stichting Leerlingenvervoer en hoe die gewaarborgd blijven na de overdracht. Ook is er een duidelijk tijdpad opgesteld. In het tijdpad wordt uitgegaan van een formele overdracht van de school naar Lucas Onderwijs in de loop van het volgend schooljaar. Beide besturen hebben overigens ook uitgesproken dat met ingang van de zomervakantie duidelijk moet zijn of het overdrachtsproces een meer definitief karakter krijgt; op dat moment willen we van en met elkaar duidelijk hebben dat onze school formeel deel zal gaan uitmaken van de Stichting Lucas Onderwijs.

Momenteel zijn we in de fase gekomen dat leden van de Commissie Identiteit en van de Stichting Leerlingenvervoer zullen aanschuiven bij het overleg met Lucas Onderwijs. Eind mei / begin juni komt er een eerste concept van de zogenaamd ‘Fusie-effect-rapportage’ (FER). Hierin is opgenomen hoe de verdere overdracht zal verlopen en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan. Het bestuur van VAHON zal hierbij de RvT en de MR doorlopend op de hoogte houden en overleg met hen voeren, zodat zij via de bestuurder hun tussentijdse bevindingen en vragen via de bestuurder VAHON kunnen inbrengen in de onderhandelingen met Lucas Onderwijs.

Tenslotte
De RvT en het bestuur van VAHON zullen zowel de ouders als het schoolteam de komende tijd op de hoogte houden van de voortgang van het overdrachtsproces. Gezien de huidige situatie in coronatijd, is te voorzien dat de informatie-uitwisseling met de ouders voornamelijk via nieuwsbrieven zal plaatsvinden. Met de MR, die instemmingsrecht heeft op de bestuursoverdracht vindt tussentijdse afstemming plaats.

Met vriendelijke groet, mede namens de voltallige RvT

Mevr. A. M. Andriol (VZ RvT)
Dhr A.A.M. Renders (bestuurder VAHON a.i.)