Voortgangsbericht Bestuurlijke Toekomst Vahon

Voortgang (16 juni 2020)

Ondanks de uitbraak van de Corona crisis heeft het werken aan de bestuurlijke toekomst van de VAHON school niet stil gelegen.
Wel is er enige vertraging ontstaan door de landelijke schoolsluiting die in maart plotseling door de regering werd afgekondigd.
Het zo goed mogelijk laten doorgaan van het onderwijs vroeg in de periode alle aandacht.
Bestuur en RvT hebben grote waardering voor hoe het team er in korte tijd in geslaagd is om onder grote tijdsdruk afstandsonderwijs vorm te geven.
Inmiddels zijn alle basisscholen weer helemaal open en is ook op de VAHON school de levendigheid van het dagelijkse lesgeven in aanwezigheid van de kinderen teruggekeerd.
Ondertussen hebben bestuur en RvT samen met de procesbegeleider en in goed overleg met de medezeggenschapsraad het overleg met het bestuur van de stichting Lucas Onderwijs over de voorgenomen bestuursoverdracht voortgezet.
Met goedkeuring van de raden van toezicht en met een positieve opstelling van de medezeggenschapsraden hebben de besturen van Lucas Onderwijs en VAHON eind april jl. een intentieverklaring getekend om de mogelijkheden van bestuursoverdracht van de VAHON school aan Lucas Onderwijs nader te verkennen.
Voorafgaand aan definitieve besluitvorming over deze bestuursoverdracht - waarover de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft - vindt er thans in opdracht van het college van bestuur van Lucas Onderwijs een haalbaarheidsonderzoek plaats naar deze mogelijke bestuursoverdracht.
Dit onderzoek wordt thans met volledige medewerking van VAHON door PwC uitgevoerd.
De verwachting is dat PwC eind juni verslag uitbrengt van dit onderzoek.
Dit rapport zal zoals in de intentieverklaring is afgesproken een belangrijke rol spelen in de verdere besluitvorming van Lucas Onderwijs en VAHON over de mogelijke bestuursoverdracht.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Verslag Ouderinformatieavond: (27-01-2020)

Op 15 januari jl. werd op initiatief van de MR een informatiebijeenkomst georganiseerd voor ouders. Hierbij waren zowel ouders aanwezig als de voorzitter en leden  van de MR, leden van de ouderraad, de voltallige RvT, de interim directeur-bestuurder en de procesbegeleider. Doel van deze avond was enerzijds de ouders te informeren over de toekomst van de school en anderzijds informatie te verzamelen bij de ouders als input voor het vervolgtraject. Na een toelichting van MR, RvT en interim -bestuurder was er ruimschoots de gelegenheid tot het stellen van vragen en voor een dialoog. De vragen hadden met name betrekking op het behoud van de Hindoe-identiteit, voor veel ouders de reden waarom zij voor de VAHON-school hebben gekozen. Vanuit de Lucas Stichting is bij monde van de voorzitter van het College van Bestuur reeds eerder aangegeven dat de VAHON-school wat hem betreft zijn eigenheid mag en kan behouden. Tijdens de avond is een aantal aanvullende elementen benoemd die in de beleving van de ouders een wezenlijk onderdeel uitmaken van de Hindoe-identiteit, namelijk: de mogelijkheid om Hindoe-feestdagen te vieren, vegetarisme bij de leerlingen en inspraak bij het aanstellen van een nieuwe directeur. Ook het  busvervoer werd belangrijk gevonden. Het is de bedoeling deze aanzet uit te werken tot een document waarin zo concreet mogelijk verwoord wordt welke elementen een rol spelen bij het behoud van de Hindoe-identiteit. Verder is met de Lucas bestuurder mondeling afgesproken om een commissie van advies in het leven te roepen die erop toeziet dat de Hindoe- identiteit wordt waargeborgd en om de voortgang na drie jaar te evalueren.  Aan het eind van de avond spraken de ouders hun vertrouwen uit in de voorgenomen bestuurlijke overdracht van de Vahonschool aan Lucasonderwijs met behoud van de Hindoe-identiteit.

 
 
Vervolggesprek (12-12-2019)
Zoals eerder aangekondigd heeft de Commissie Toekomst samen met de interim- bestuurder en de Raad van Toezicht van VAHON op 2 december jl. een vervolggesprek gehad met de voorzitter van het college van  bestuur van Lucas Onderwijs over de mogelijke bestuursoverdracht van de VAHON school.
Het gesprek heeft meer duidelijkheid gebracht over het behoud van de eigen hindoe-identiteit en de daarvoor geldende waarborgen als de school onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Lucas Onderwijs zou voortbestaan.
Op 18 december a.s. vindt een vervolgoverleg  over de bestuurlijke toekomst van de VAHON school plaats met de directie primair onderwijs van het ministerie van OCW.
In januari 2020 wordt voor de ouders van de leerlingen op de VAHON school een voorlichtingsavond gehouden over de bestuurlijke toekomst,waarop ook aan de bestuurder van Lucas Onderwijs vragen kunnen worden gesteld.
Binnenkort volgt nadere informatie over deze voorlichtingsavond.

Met vriendelijke groet,
 
Edu Dumasy,                                                        Anna Maria Andriol,

Interim-bestuur VAHON                                        Voorzitter Raad van Toezicht

 

 

 

 

 

Voortgangsbericht Toekomst Vahon (15-11-2019)

 

Op 1 november jl. hebben wij u geïnformeerd over de uitslag van de draagvlakpeiling over de verschillende opties voor de bestuurlijke toekomst van Vahon.
Zoals daarin aangekondigd, heeft op 8 november jl. hierover een overleg met het ministerie van OCW plaatsgevonden.
De uitkomst daarvan is dat- gelet op de uitslag van de peiling- nu eerst het overleg met de Lucas Onderwijsgroep over bestuursoverdracht wordt voortgezet.
Dit betekent overigens niet, dat vanaf nu alle contacten met SHON worden verbroken.
Op uitnodiging van Commissie Toekomst VAHON vindt op 2 december a.s. een overleg plaats met de voorzitter van het College van Bestuur van Lucas.
Het belangrijkste onderwerp van het gesprek zal zijn hoe- in het kader van een mogelijke bestuursoverdracht- de Hindoe identiteit van de VAHON school voor de toekomst te waarborgen.
Binnekort wordt ook een vervolg overleg met OCW ingepland.
Zodra er nieuwe informatie is, volgt nader bericht.

Met vriendelijke groet,

 

Edu Dumsay,                                                        Anna Maria Andriol,

Interim-bestuur VAHON                                        Voorzitter Raad van Toezicht