Inspectierapport

U kunt hier het inspectierapport downloaden.
Samenvatting Inspectierapport december 2020
Middels dit schrijven informeren we u over de voorlopige bevindingen van de Inspectie naar
aanleiding van hun bezoek op vrijdag 11 en dinsdag 15 december jl. Wij kijken terug op een prettig
Inspectiebezoek. We ontvingen twee inspecteurs, die gedurende twee dagen geplande en
ongeplande lesbezoeken hebben afgelegd; gesprekken met team, ouders, kinderen, directie en
bestuur hebben gevoerd en een grondige documenten analyse hebben gedaan.
Beide inspecteurs hebben met een frisse blik naar het onderwijs op de Vahon-school gekeken. De
gesprekken die wij met ze hebben gevoerd hebben wij als prettig en integer ervaren. De voorlopige
conclusies die zij hebben getrokken kunnen wij onderschrijven.
Wat gaat goed op school?
• De rust in de school. Deze is overduidelijk merkbaar aanwezig, ondanks de tijd van het jaar
(december en naderende lockdown).
• Het klimaat in de school oogt veilig en prettig. Het is voelbaar in de groepen. Ook op het
schoolplein is voldoende toezicht en veiligheid.
• Het leerstofaanbod is dekkend, is deels vernieuwd en voorziet in een doorgaande lijn.
Grote waardering was er voor de ingezette verbeteringen op dit gebied.
• Er ligt een goed verbeterplan en de verplichte documenten zijn op orde. Met het
verbeterplan wordt hier het concept Schoolplan bedoeld. Het bevat de goede
uitgangspunten en geeft richting aan de toekomst. De verwachting is dat dit plan in januari
(na instemming van de MR) op onze website zal worden gepubliceerd.
• De bij- en nascholing binnen het team is in orde. Het team houdt zijn deskundigheid goed
bij.
• Er is breed draagvlak binnen het team voor de ingezette verbeteringen en de grote
betrokkenheid van het team is duidelijk voelbaar. De sfeer in het team is merkbaar goed.
• De eindresultaten zijn voldoende en zelfs bovengemiddeld ten opzichte van scholen met
dezelfde populatiekenmerken.
• De ondersteuningsperspectieven van kinderen met speciale onderwijsbehoeften zijn in
orde, en geven voldoende richting aan het handelen van leerkrachten.
• De kinderen geven aan dat ze het naar hun zin hebben en gaan met plezier naar school.
• Het onderwijs in de kleutergroepen is in orde.
Natuurlijk heeft de Inspectie ook verbeterpunten meegegeven. Deze zijn onderverdeeld in twee
categorieën; wat kan beter en wat moet beter.
Wat kan beter:
• Het onderwijsaanbod voor meerbegaafde leerlingen.
• Er mogen meer richtinggevende handvatten komen voor de uitvoering van onderwijs aan
kinderen die een eigen leerlijn volgen.
• Er worden goede trendanalyses van behaalde resultaten gemaakt; deze mogen nog van
een vertaalslag worden voorzien i.r.t. het handelen van de leerkrachten.
• Het systematisch monitoren van vervolgsucces van onze kinderen in het voortgezet
onderwijs en hier lering uit trekken.
• Betere communicatie met ouders en andere stakeholders over het beleid, de
ontwikkelpunten en de successen van de school. De Inspectie was hier uitgesproken over;
er gaan veel dingen goed op school maar die worden niet genoeg gecommuniceerd. We
hopen dat deze brief een goed begin is van deze betere communicatie.
• Het team mag wat kritischer zijn t.a.v. de onderwijskwaliteit en wat meer zelfreflectie
tonen;
• Het zichtbaar maken van eigen ambities en streefdoelen per vak;
Wat moet beter:
• De kwaliteit van het didactisch handelen. Met name het gedifferentieerd werken in de
groepen is een aandachtspunt.
• Er wordt goed gesignaleerd als kinderen niet goed mee kunnen komen, en ook worden
toetsen en andere gegevens goed geanalyseerd, maar deze informatie wordt te weinig
vertaald naar het handelen van de leerkracht. De inspecteurs hebben niet voldoende
kunnen zien hoe deze informatie leidt tot een gedifferentieerde aanpak in de lessen.
Daardoor wordt een ononderbroken ontwikkeling niet voldoende gewaarborgd.
• De kwaliteitszorg moet meer planmatig en systematisch worden opgezet. Hier is met het
nieuwe concept Schoolplan al een begin mee gemaakt, maar dit moet goed worden
gecontinueerd.
• Veiligheidsbeleid functioneert in de praktijk voldoende maar moet beter op papier komen.
Reactie bestuur
Op pagina 16 in het Inspectierapport vindt u de reactie van het Bestuur van de Algemene Hindoe
Basisschool op het rapport. Het bestuur spreekt groot vertrouwen uit in de voortgang van het
herstelproces.
Conclusie
De Inspectie concludeert dat er grote stappen zijn gezet in het verbeteren van het onderwijs op de
Algemene Hindoe Basisschool en is daar zeer over te spreken. Maar er is ook nog werk aan de winkel.
Wij delen die visie en onderschrijven de adviezen die de Inspectie ons heeft meegegeven. We voelen
ons uitgedaagd om de volgende stappen in ons verbeterproces te gaan zetten. We hebben er
vertrouwen in dat het ons gaat lukken de genoemde verbeterpunten planmatig en systematisch en
planmatig op te pakken.
Namens het team en het bestuur,
S. Biharie, waarnemend directeur | intern begeleider
Algemene Hindoe Basisschool Den Haag