Medezeggenschapsraad

 

MR VAHON

Bij ons op school bestaat de medezeggenschapsraad uit drie ouders en drie personeelsleden.

Gelet op art.5 van het medezeggenschapsreglement zal de formele zittingsduur van de nieuwe leden tot 31 januari 2025 zijn. Hieronder treft u de medezeggenschapsleden met de bijbehorende functies aan:

 

Oudergeleding: 

- Mairan Sewtahal Voorzitter

- Amar Kanhaisingh, 1e penningmeester.
- Pria Chandarsing, lid.


Personeelsgeleding:

- Usha Bhagwandin , plaatsvervangend voorzitter

- Chiettra Sardjoe, 2e penningmeester

- Shalini Bhikhari, lid

 

 

 

 

 

De MR vergadert minimaal 6x per per jaar. De notulen van de vergaderingen treft u op deze pagina aan.

 

Heeft u ideeën/suggesties voor de MR, dan kunt u gebruikmaken van de MR-brievenbus op school. Deze zijn te vinden in de hal beneden (voor ouders) en in de lerarenkamer (voor personeel). U kunt ook mailen naar mr@vahon.nl.

Uiteraard wordt uw informatie vertrouwelijk behandeld.

 

Wat is een MR?

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De MR praat met het bevoegd gezag mee over allerlei onderwerpen die met de school en het onderwijs te maken hebben. Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Het streven is om samen de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden van het personeel te verbeteren.

 

Voor een aantal onderwerpen moet de school instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

 

De MR is daarmee dus iets anders dan de ouderraad, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op de school.

 

Vertegenwoordiger van achterban

De leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen door alle ouders of personeel van de school. Leden van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen daarmee hun eigen achterban.

 

Lidmaatschap

Voor het lidmaatschap van de medezeggenschapsraad geldt een verplichte band met de school als ouder of docent. Het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad stop automatisch als die band er niet meer is. Zonder band met de school is het niet mogelijk om de achterban te vertegenwoordigen.

 

Wat levert zitting in de MR de leden op?

Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is vrijwilligerswerk. De leden doen kennis op over de achtergrond van de school en de schoolorganisatie. Zij doen ervaring op met het bedenken van beleid inclusief de hobbels die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd.

 

MR-leden hebben recht op scholing, wat zowel over de regels en praktijk van medezeggenschap kan gaan als over onderhandelingen, vergadertechnieken en strategie.

 

De MR zal in het schooljaar 2022-2023 op de volgende data vergaderen: 

  • Dinsdag 12 september 2023
  • Dinsdag 10 oktober 2023
  • Dinsdag 12 december 2023 met ( R.v.T. )
  • Dinsdag 6 februari 2024
  • Dinsdag 9 april 2024
  • Dinsdag 14 mei 2024
  • Dinsdag 11 juni 2024
  • Dinsdag 9 juli 2024
 
 
Tijd: 15.00 uur tot 16.00 uur op de Algemene Hindoe Basisschool.