Verwijderingsprotocol

Verwijdering , Time out en  Schorsing
Elke school hanteert een verwijderingsprocedure om de orde en rust op school te bewaren en om anderen de kans te geven zich ongestoord te ontplooien.
De leerkracht is de schone taak toebedeeld om een goed pedagogisch klimaat te scheppen.
Indien er factoren zijn, die dat in de weg staan, moet het een en ander gedaan worden.
Bij didactische en pedagogische activiteiten mikken wij van de Hindoe Basisschool op maximale rendement.
Het is beslist niet zo, dat wij zitten te wachten om leerlingen te schorsen of te verwijderen.
 
Daarom is er behoudens "zware gevallen" een voortraject, waarbij er intensief gesprekken worden gevoerd, waarbij in eerste instantie de leerling en de leerkracht en verder als dat nodig blijkt (bij herhaling van voorvallen bijvoorbeeld) de ouders en de directie betrokken zijn.
Onder “zware gevallen” mag in dit verband verstaan worden geweldpleging van leerlingen of hun ouders jegens andere leerlingen of leerkrachten met letsel.
De verwijderingsprocedure treedt dan per direct in werking.
In het protocol wordt er een nadere omschrijving gegeven van time out, schorsing en verwijdering.
 
Hoe loopt het voortraject?
Vermeld dient te worden dat het hierbij gaat om leerlingen die ongewenst gedrag vertonen.
Wat is dan ongewenst gedrag?
Onder ongewenst gedrag moet hier ten eerste verstaan worden het gedrag van leerlingen dat een behoorlijke deuk geeft aan het pedagogisch klimaat in de klas en daar buiten.
Zowel de betreffende leerling als andere leerlingen ondervinden daar nadelige gevolgen van.
 
Voorbeelden hiervan zijn:
De leerling stoort de les of het lesgeven wordt onmogelijk gemaakt.
Ten tweede verstaan wij onder ongewenst gedrag het gebruik van verbaal en fysiek geweld tegen medeleerlingen of tegen de leerkracht of een andere medewerker.
Pesten, brutaliseren en mishandeling behoren tot deze tweede vorm van ongewenst gedrag.
Als derde en laatste punt verstaan wij onder ongewenst gedrag het overtreden van de schoolregels, waardoor de rust en orde verstoord wordt.
 
Nu het duidelijk is wat ongewenst gedrag inhoudt, moeten wij nu gaan kijken wat er allemaal aan activiteiten ontplooid wordt, voordat wij ertoe overgaan om het bevoegd gezag verwijdering of schorsing van een bepaalde leerling te adviseren.
 
Ten eerste:
Indien een leerling ongewenst gedrag vertoont, wordt hij erop aangesproken door zijn groepsleerkracht.
De groepsleerkracht geeft de leerling een gele kaart mee ter ondertekening door de ouders.
Na ondertekening door de ouder wordt de kaart teruggegeven aan de groepsleerkracht.
Middels de gele kaart wordt de ouder dus op de hoogte gehouden van de voorvallen op school.
De gele kaart tevens als een officiële waarschuwing.
 
Ten tweede:
Indien de leerling zich wederom schuldig maakt aan ongewenst gedrag, dan wordt hij door zijn groepsleerkracht en ook door de directie aangesproken.
De leerling krijgt nu voor de tweede keer de gele kaart mee om het door zijn ouder te laten ondertekenen om de kaart vervolgens in leveren bij de groepsleerkracht.
In dit geval gaat het om een tweede officiële waarschuwing.Middels de gele kaart wordt de ouder dus wederom op de hoogte gesteld van de voorvallen m.b.t hun kind op school.
 
Ten derde:
Indien een leerling zich voor de derde maal schuldig maakt aan ongewenst gedrag, dan worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de groepsleerkracht en de directie.
De voorvallen worden besproken en er wordt eventueel afspraken voor de toekomst gemaakt.
Aan de ouders wordt duidelijk gemaakt, wat van hen verwacht wordt.
Het kind krijgt nu een derde gele kaart.
De ouder moet de kaart ondertekenen en aan de groepsleerkracht doen toekomen.
Dit is dan de derde tevens de laatste waarschuwing.
Als de leerling wederom ongewenst gedrag vertoont, kan hij  geschorst worden.
In erge gevallen, naar het oordeel van de school, kan zelfs tot verwijdering worden overgegaan.
De schorsing wordt eveneens op de gele kaart vastgelegd.
 
Opmerking:
Een gele kaart is een officiële waarschuwing.
Een gele kaart wordt niet gegeven als de leerkracht een kind aanspreekt naar aanleiding van alle daagse voorvallen met het doel het kind te motiveren (of een corrigerend gesprek) zich in het vervolg beter te gedragen.
Ook als het gesprek in dat geval bij de directie plaatsvindt (bijv.: in gevallen waarbij een kind naar de directie gestuurd wordt voor een motiverend of corrigerend gesprek).
 
Als de  gevolgde procedure (voortraject) zoals hierboven beschreven weinig oplevert, dan gaat zoals eerder gezegd het protocol  “Schorsing en verwijdering” in werking.
Dat ziet er als volgt uit:
Protocol Schorsing en Verwijdering van leerlingen
Conform artikel 40 WPO ligt de beslissingsbevoegdheid voor de verwijdering van een leerling bij het bevoegd gezag.
Verwijdering is de meest verregaande strafmaatregel die kan worden opgelegd.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid over te gaan tot schorsing of tot het geven van een time-out.
Om zorgvuldige besluitvorming te bevorderen is onderstaand protocol opgesteld.
De werking ervan zal waarschijnlijk van tijdelijke aard zijn aangezien er momenteel gewerkt wordt aan een herziening van het huidige stedelijke protocol “Leerplicht en Schoolverzuim primair onderwijs Amsterdam”.
 
Het protocol treedt in werking indien :
 
 • Het gedrag van een kind dusdanig is, dat het de eigen ontwikkeling en eventueel de ontwikkeling van anderen belemmert, en als gevolg hiervan (tijdelijk) niet gehandhaafd kan worden op school;
 • Het gedrag van een kind of zijn ouder(s) dusdanig is, dat het gevoel van veiligheid en het welzijn van anderen in gevaar gebracht wordt.
Time-out
Een ernstig incident kan leiden tot een time-out met onmiddellijke ingang.
In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag, met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal een dag, de toegang tot de school ontzegd.
Een Time-out is geen officiële strafmaatregel, maar kan niettemin bruikbaar zijn bij onveilige situaties of bij het herstellen van de rust binnen de school.
Het wordt gezien als een ordemaatregel in het belang van de school.
 
Hierbij geldt de volgende procedure:
 • De time-outmaatregel is een besluit van de directeur van de school.
  Dit besluit wordt genomen op voordracht van en/of in samenspraak met de betrokken groepsleerkracht.
 • Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders/verzorgers onmiddellijk van het incident en de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht.
 • Voordat de leerling de toegang tot de school wordt ontzegd, wordt de mogelijkheid van opvang vastgesteld.
 • Ouders/verzorgers worden door de directeur op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is een lid van de directie en –indien gewenst- de betrokken groepsleerkracht aanwezig.
 • Van het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt.
  Dit verslag wordt door de ouders/verzorgers voor gezien ondertekend en in het leerling dossier opgeslagen.
Het bevoegd gezag en de leerplichtambtenaar van het stadsdeel waarin de leerling woonachtig is wordt op de hoogte gebracht. (Wettelijk verplichting)
 
Schorsing
Bij een volgend ernstig incident, of in het geval dat het incident dermate ernstig is dat een vergaande strafmaatregel gewenst is, kan overgegaan worden tot een formele schorsing.
Gedurende de schorsing, die maximaal één week mag duren, wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd.
Voor zover mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden.
 
----------------------------------------------------------
¹ Schorsing mag niet betekenen dat het deelnemen aan toetsen (denk aan de CITO-eindtoets of de entreetoets) wordt belemmerd. Daarnaast is het gewenst gedurende de schorsing studiematerialen ter beschikking te stellen.
 
De volgende procedure geldt:
 • Het besluit tot schorsing van een leerling is de beslissing van de directeur van de school.
 • Het bevoegd gezag wordt voorafgegaan aan de schorsing door de directeur in kennis gesteld.
 • De leerplichtambtenaar van het stadsdeel waarin de leerling woonachtig is, wordt van de voorgenomen schorsing op de hoogte gebracht. (Wettelijke verplichting)
 • De betrokken ouders/verzorgers worden door de directeur uitgenodigd voor een gesprek.
 • Van het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders/verzorgers voor gezien ondertekend, en in het leerling dossier opgeslagen.
 • Een kopie van dit verslag wordt gezonden aan de leerplichtambtenaar van het stadsdeel waarin de leerling woonachtig is.
Verwijdering:
Bij het zich meermalen voordoen van ernstig incidenten waarbij de leerling betrokken is óf in geval van een eenmalig incident met zeer ingrijpende gevolgen kan worden overgegaan tot definitieve verwijdering.
Hierbij dient een procedure gevolgd te worden waarbij leerling, ouders/verzorgers, de groepsleerkracht, de leerplichtambtenaar, het bevoegd gezag en de inspectie getrokken zijn.

 

Verwijdering van een leerling van school is een besluit van het bevoegd gezag en geschiedt op voordracht van de directeur van de school.

 

Voorafgaand aan de beslissing dienen de volgende stappen te worden gezet:

 • Het bevoegd gezag hoort de betrokken leerkracht (WPO art. 40 lid 5)
 • De ouders/verzorgers worden door het bevoegd gezag in de gelegenheid gesteld gehoord te worden.
 • Van deze gesprekken wordt een verslag gemaakt dat voor gezien wordt ondertekend door de betrokkenen.
 • De leerplichtambtenaar en de inspectie worden terstond in kennis gesteld van het voornemen tot verwijdering. (Wettelijke verplichting)
 • Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het voornemen tot verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van het indienen van een bezwaar. Tevens wordt aangeboden een deskundige (JAT) in te schakelen.
 • Bij bezwaar wordt de bezwaarprocedure besluit markeert tevens het begin van de periode van acht weken, niet inhoudende de zomervakantie, waarin het bevoegd gezag (aantoonbaar) een andere school of instelling voor de leerling zoekt. (WPO art. 40 lid 5)
 • Een kopie van het voorgenomen besluit wordt terstond gestuurd aan de leerplichtambtenaar van het stadsdeel waarin de leerling woonachtig is. (LPW art. 18 lid 3)
 • Er is pas sprake van definitieve verwijdering indien een andere school de leerling heeft ingeschreven óf indien het na de periode van 8 weken, ondanks aantoonbare pogingen daartoe, niet mogelijk is gebleken de leerling op een andere school te plaatsen.
 • Hangende de verwijderingsprocedure kan de leerling wel uit de klas verwijderd worden, maar, behoudens in zeer bijzonder gevallen, nog niet van school.